Študentská vedecká konferencia

Študentská vedecká konferencia je akcia na ktorej sa prezentujú samostatné študentské práce študentov Gymnázia A. H. Škultétyho. Cieľom konferencie je zapojiť kolektívy študentov do bádateľských aktivít a prezentovať svoju odbornú prácu a jej využiteľnosť pred školským kolektívom a odbornou porotou.

Do študentskej vedeckej konferencie môže byť prihlásená študentská práca z rôznych oblastí, ktoré sú súčasťou gymnaziálneho štúdia a robí sa s odporúčaním konzultanta príslušného predmetu.
Témy práce si volia skupiny študentov zo zoznamu tém navrhnutých konzultantmi, alebo tému navrhnú samostatne po dohode s ich konzultantmi. Vybratú tému spracujú 3-4 členné družstvá študentov. Zloženie družstiev určujú študenti sami.

Priebeh študentskej vedeckej konferencie má formu verejnej prezentácie. Na konferencii sa môžu zúčastniť študenti školy ako obecenstvo, v prípade, že to preukázateľným spôsobom odsúhlasí triedny učiteľ a vyučujúci predmetu, na ktorom bude študent absentovať (a bude voľné miesto v spoločenskej miestnosti). Poradie súťažných prác určí komisia organizujúca študentskú vedeckú konferenciu. Trvanie prezentácie zúčastnenej práce je 15 minút (10 minút prezentovanie + 5 minút otázky a diskusia).

Záujem o spracovanie konkrétnej témy nahláste konzultantovi do 30.10.2019.
Zoznam konzultantov: PaedDr. Antolov, Mgr. Drdošová, Mgr. Horváthová, Ing. Meliško, Ing. Melišková, Mgr. Sokol a Ing. Šišková.

Prihlášku prezentácie na konferenciu odovzdať do 13.3.2020, konferencia sa uskutoční 27.3.2020.

Ponuka tém od jednotlivých konzultantov

Kritériá hodnotenia prác

Príručka „Ako prezentovať svoj projekt“

Plagát

Ocenenie najlepších kolektívnych prác:
1. cena: 200€
2.cena: 150€
3. cena: 100€

Sponzorom konferencie je Ing. Marian Koštial.

Veľa úspechov pri práci, veľkú dávku energie a kreativity .... držíme vám palce