Informácie o prijímacom konaní na Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho pre školský rok 2017/2018

Prijímanie žiaka na gymnázium

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

Upozornenie: Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru na gymnáziu možno prijať uchádzača len do prvého ročníka po absolvovaní piateho ročníka základnej školy. Ustanovenia zákona o prijímaní žiakov do vyšších ročníkov stredných škôl sa na osemročné vzdelávacie programy gymnázií nevzťahujú.

Uchádzač o štúdium v 8-ročnom vzdelávacom programe v gymnáziu podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy v rovnakom termíne ako uchádzač o 4-ročný vzdelávací program (10. apríl).

Termíny prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019

do 31. marca 2018
- riaditeľ gymnázia zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok
do 10. apríla 2018
- zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje
do 20. apríla 2018
- riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na gymnázium
- uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na gymnázium (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie)
14. mája 2018 (pondelok)
– 1. termín prvého kola prijímacích skúšok pre 4-ročnú aj 8-ročnú formu štúdia gymnázia
17. mája 2018 (štvrtok)
– 2. termín prvého kola prijímacích skúšok pre 4-ročnú aj 8-ročnú formu štúdia gymnázia
do 6. júna 2018
- riaditeľ gymnázia zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonávajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest
19. júna 2018(utorok)
– druhé kolo prijímacích skúšok

Prihláška na osemročné štúdium
Prihláška na štvorročné štúdium
Pokyny pre vyplňovanie prihlášky na SŠ

Údaje o škole do prihlášky

Kód školy z registra škôl: 000160709
Názov strednej školy: Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš
Kód študijného odboru: 7902J00
Názov študijného odboru: gymnázium

Prijímacia skúška

Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov určených MŠ SR a MZ SR s prihliadnutím na návrh riaditeľov stredných škôl alebo z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania, prípadne z oboch týchto častí.

Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok. Ak termín konania prijímacích skúšok pripadne na deň pracovného pokoja, termín konania prijímacej skúšky sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.

Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

Rozhodovanie o prijatí: O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.
Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.

Základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho príslušnej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Prijímanie do vyšších ročníkov stredných škôl

  • do vyššieho ročníka strednej školy možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom inej strednej školy, na základe jeho písomnej žiadosti alebo žiadosti zákonného zástupcu maloletého uchádzača,
  • podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorej predmetom je znalosť učiva z nižších ročníkov príslušnej strednej školy,
  • termín, obsah, rozsah a formu prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási.

Obsah prijímacích skúšok pre štvorročné gymnázium

SLOVENSKÝ JAZYK
Obsah prijímacieho konania je zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami pre základné školy - ISCED2.
MATEMATIKA
Test prijímacieho konania je zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami pre základné školy - ISCED2.

Obsah prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium

SLOVENSKÝ JAZYK
Obsah prijímacích skúšok tvorí učivo 5. ročníka základnej školy.
MATEMATIKA
Obsah prijímacích skúšok tvorí učivo 5. ročníka základnej školy.

Kritériá prijímania do 1. ročníka

Kritériá prijímacích skúšok žiakov ZŠ do 1. ročníka 4-ročného štúdia Gymnázia A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši pre školský rok 2018/2019

podrobnosti 23. 03. 2018

Kritériá prijímania do PRIMY

Kritériá prijímacích skúšok žiakov ZŠ do 1. ročníka (primy) 8-ročného štúdia Gymnázia A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši pre školský rok 2018/2019

podrobnosti 23. 03. 2018