Informácie o prijímacom konaní na Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho pre školský rok 2019/2020

Prijímanie žiaka na gymnázium

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.

Upozornenie: Do osemročného vzdelávacieho programu študijného odboru na gymnáziu možno prijať uchádzača len do prvého ročníka po absolvovaní piateho ročníka základnej školy. Ustanovenia zákona o prijímaní žiakov do vyšších ročníkov stredných škôl sa na osemročné vzdelávacie programy gymnázií nevzťahujú.

Uchádzač o štúdium v 8-ročnom vzdelávacom programe v gymnáziu podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy v rovnakom termíne ako uchádzač o 4-ročný vzdelávací program (10. apríl).

Termíny prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020

do 31. marca 2019
- riaditeľ gymnázia zverejní kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok
do 10. apríla 2019
- zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje
- prihláška musí byť potvrdená lekárom
do 20. apríla 2019
- riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na gymnázium
- uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na gymnázium (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie)
13. mája 2019 (pondelok)
– 1. termín prvého kola prijímacích skúšok pre 4-ročnú aj 8-ročnú formu štúdia gymnázia
16. mája 2019 (štvrtok)
– 2. termín prvého kola prijímacích skúšok pre 4-ročnú aj 8-ročnú formu štúdia gymnázia
do 6. júna 2019
- riaditeľ gymnázia zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole vykonávajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest
18. júna 2019(utorok)
– druhé kolo prijímacích skúšok

Údaje o škole do prihlášky

Kód školy z registra škôl: 000160709
Názov strednej školy: Gymnázium A. H. Škultétyho, Školská 21, 990 01 Veľký Krtíš
Kód študijného odboru: 7902J00
Názov študijného odboru: gymnázium

Kritériá prijímania do 1. ročníka

Kritériá prijímacích skúšok žiakov ZŠ do 1. ročníka 4-ročného štúdia Gymnázia A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši pre školský rok 2019/2020

podrobnosti 19. 03. 2019

Kritériá prijímania do PRIMY

Kritériá prijímacích skúšok žiakov ZŠ do 1. ročníka (primy) 8-ročného štúdia Gymnázia A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši pre školský rok 2019/2020

podrobnosti 19. 03. 2019

Prijímacia skúška

Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov určených MŠ SR a MZ SR s prihliadnutím na návrh riaditeľov stredných škôl alebo z overenia špeciálnych schopností, zručností alebo nadania potrebných na zvládnutie príslušného odboru vzdelávania, prípadne z oboch týchto častí.

Prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok. Ak termín konania prijímacích skúšok pripadne na deň pracovného pokoja, termín konania prijímacej skúšky sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.

Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka strednej školy platia len v školskom roku, pre ktorý sa skúška vykonala.

Rozhodovanie o prijatí: O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí prihliada aj na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.
Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.

Základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tejto strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho príslušnej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Prijímanie do vyšších ročníkov stredných škôl

  • do vyššieho ročníka strednej školy možno prijať uchádzača, ktorý nie je žiakom inej strednej školy, na základe jeho písomnej žiadosti alebo žiadosti zákonného zástupcu maloletého uchádzača,
  • podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky, ktorej predmetom je znalosť učiva z nižších ročníkov príslušnej strednej školy,
  • termín, obsah, rozsah a formu prijímacej skúšky určí riaditeľ strednej školy, na ktorú sa uchádzač hlási.

Obsah prijímacích skúšok pre štvorročné gymnázium

SLOVENSKÝ JAZYK
Obsah prijímacieho konania je zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami pre základné školy - ISCED2.
MATEMATIKA
Test prijímacieho konania je zostavený v súlade s cieľovými požiadavkami pre základné školy - ISCED2.

Obsah prijímacích skúšok pre osemročné gymnázium

SLOVENSKÝ JAZYK
Obsah prijímacích skúšok tvorí učivo 5. ročníka základnej školy.
MATEMATIKA
Obsah prijímacích skúšok tvorí učivo 5. ročníka základnej školy.